Oznamovacia povinnosť pri kúpe/predaji nehnuteľnosti

Kúpili ste nehnuteľnosť? Ustrážte si dátum vkladu do katastra kvôli dani.

S nadobudnutím nehnuteľnosti sa spája niekoľko povinností. Najdôležitejší je kataster nehnuteľností, lebo práve vkladom do katastra sa oficiálne mení vlastník. Myslieť treba aj na daň z nehnuteľností, pretože po kúpe alebo predaji bytu, domu či pozemku si musíte splniť oznamovaciu povinnosť voči miestnemu úradu.

Predávajúci aj kupujúci majú oznamovaciu povinnosť voči miestnemu úradu. Po vklade do katastra máte 30 dní na to, aby ste obecnému alebo mestskému úradu oznámili vznik alebo zánik daňovej povinnosti. Keď to neurobíte, budú vám hroziť sankcie. Ak to predávajúci alebo kupujúci neoznámi do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kataster vykonal vklad, obec alebo mesto môžu uložiť pokutu fyzickej osobe najmenej 6,63 eura a právnickej osobe najmenej 66,38 eura a najviac 3 319,39 eura.

Miestnemu úradu treba do 30 dní od vkladu do katastra oznámiť:
- zánik daňovej povinnosti (predávajúci)
- vznik daňovej povinnosti (kupujúci) 1. január - dátum dôležitý pre daň z nehnuteľnosti. Kto je vlastníkom bytu, domu alebo pozemku v tento deň, musí zaplatiť daň z nehnuteľnosti na celý rok.

Vlastníctvo nadobúdate až vkladom nehnuteľnosti do katastra, nie kúpnou zmluvou. Základnou inštanciou pri predaji alebo kúpe nehnuteľností je vždy kataster. Keďže je rozhodujúcim momentom zmeny majiteľa, závisia od neho platby aj daň z nehnuteľnosti. Od dátumu vkladu do katastra závisí aj daň z nehnuteľnosti. Po jej nadobudnutí je každý vlastník povinný do konca januára podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Podáva ho a daň platí vždy ten vlastník, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva k 1. januáru. Ak by ste predávali byt v decembri, úradníci na katastri nemusia stihnúť vklad ešte v tom roku a vlastník sa oficiálne zmení až v ďalšom. Celú daň na nasledujúci rok by platil starý vlastník, ktorý už v byte nebude bývať. Peniaze mu už nik nevráti. Môže sa však s kupujúcim dohodnúť v zmluve. Ak kupujúci vráti pomernú časť zaplatenej dane predávajúcemu, je to predmet ich dohody, ktorý správcu dane nezaujíma.

článok vydaný:
späť na zoznam