Od 01.01.2018 už nie je možné získať hypotéku s nulovým úrokom!

Od 1.1.2018 sa ruší klasický štátny príspevok pre mladých a zavádza sa daňový bonus. Zaniká tým možnosť, že v niektorých prípadov mali mladí ľudia prvých päť rokov nulovú úrokovú sadzbu. Naviac sa preniesla povinnosť uplatniť si daňový bonus na samotného klienta. Doteraz to za neho urobila banka, stačilo splniť podmienky a požiadavky o príspevok priamo v banke pri podpise úverovej zmluvy.
Klient si daňový bonus uplatní pri podaní daňového priznania, pričom prvýkrát ma možnosť si ho uplatniť pri daňovom priznaní za ukončený kalendárny rok 2018.

Klient má nárok na priznanie daňového bonusu po splnení uvedených podmienok:
1) Zmluva o úvere je podpísaná po 1.1.2018 (vrátane).
2) Splatnosť úveru je 5 – 30 rokov.
3) Všetci dlžníci ku dňu podania žiadosti o úver musia byť vo veku 18 – 35 rokov (35.narodeniny najneskôr v deň podania žiadosti o úver).
4) Hlavný dlžník, ale aj všetci spoludlžníci,musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere splniť aj podmienku príjmu. ( priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere, nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere).
5) Úver musí byť poskytnutý na niektorý z uvedených účelov len na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie:
- nadobudnutie bytu alebo jeho časti
- nadobudnutie domu alebo jeho časti
- rekonštrukcia bytu alebo domu
- výstavba domu
6. Daňový bonus si klient môže uplatniť prvý krát za rok 2018, pri úveroch s max.výškou 50 000€, vo výške 50% z výšky úrokov zaplatených za kalendárny rok (zdaňovacie obdobie), max. do výšky 400 € za rok, počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní úveru.
7. Daňový bonus si môže uplatniť len klient – hlavný dlžník, v ním podávanom daňovom priznaní alebo prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu daňové priznanie zabezpečuje. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká.
8. Banka bezplatne vystaví klientovi – hlavnému dlžníkovi, Potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktorého štruktúra je predpísaná zákonom. Potvrdenie banka vyhotoví ku každému úveru, ktorý splní podmienky veku a účelu pre uplatnenie bonusu a zašle klientovi poštou na jeho korešpondenčnú adresu.
9. Pokiaľ má klient (hlavný dlžník na úvere) poskytnutý Hypotekárny úver pre mladých s nárokom na štátny príspevok a príspevok banky a súčasne by mal poskytnutý úver s možnosťou bonusu za zaplatené úroky, klientovi (hlavnému dlžníkovi) vzniká nárok na daňový bonus až potom, keď mu zanikne nárok na štátny príspevok a príspevok banky. Pokiaľ má klient ako hlavný dlžník súčasne počas celého kalendárneho roka poskytnutý bankou hypotekárny úver pre mladých s príspevkami a zároveň aj úver na bývanie s možným nárokom na daňový bonus, banka mu potvrdenie o zaplatených úrokoch nevystaví, lebo takáto kombinácia podpory nie je povolená.
10. Bonus si klient môže uplatniť len na 1 zmluvu o úvere podľa vlastného uváženia. Klient môže mať uzatvorených aj viac zmlúv o úvere na účely uplatňovania daňového bonusu s jednou alebo aj s viacerými bankami, ale klient si vyberá, ku ktorej zmluve o úvere si daňový bonus uplatní.

článok vydaný:
späť na zoznam